14 خانه اجاره ای در کلبه

اقامتگاه کلبه پرچین

مازندران_عباس اباد_بطرف جاده جنگلی کلاردشت_روستای پرچور_کلبه پرچین

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 7 Created with Sketch. 0 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. m2

کلبه اجاره ای میچکا

مازندران،سوادکوه،لفور

0/5 دارای امتیاز نیست 5 بررسی
Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 0 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. m2

کلبه چوبی سوئیسی ماسال

ماسال-روستای اولم

0/5 دارای امتیاز نیست 5 بررسی
Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 120m2

اقامتگاه کلبه عمو بهزاد

رشت ۱کیلومتر قبل از امام زاده هاشم روستای گلسرک

0/5 دارای امتیاز نیست 4 بررسی
Created with Sketch. 7 Created with Sketch. 0 Created with Sketch. 0 Created with Sketch. 40m2

کلبه اقامتگاه بومگردی گیلماه

رشت کوچصفهان روستای گیلوا

0/5 دارای امتیاز نیست 4 بررسی
Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 0 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 12m2

اقامتگاه کلبه چوبی رامسر2

لوکیشن شهریه داخل بلوار طالقانی رامسر

0/5 دارای امتیاز نیست 4 بررسی
Created with Sketch. 7 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 120m2

کلبه چوبی رامسر3

رامسر بعداز روستای سیاسان روستای مارمیجه

0/5 دارای امتیاز نیست 4 بررسی
Created with Sketch. 8 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. m2

اقامتگاه بومگردی یاراکلبه بلوط

مازندران،تنکابن،جاده 3000،روستای کلاچ پا،بعد از امامزاده یحیی

0/5 دارای امتیاز نیست 6 بررسی
Created with Sketch. 9 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 65m2

اقامتگاه بومگردی یاراکلبه تیکا

مازندران،تنکابن،جاده 3000،روستای کلاچ پا،بعد از امامزاده یحیی

0/5 دارای امتیاز نیست 4 بررسی
Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 50m2

اقامتگاه بومگردی یاراکلبه صنوبر

مازندران،تنکابن،جاده 3000،روستای کلاچ پا،بعد از امامزاده یحیی

0/5 دارای امتیاز نیست 4 بررسی
Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 35m2

اقامتگاه بومگردی یاراکلبه شوکا

مازندران،تنکابن،جاده 3000،روستای کلاچ پا،بعد از امامزاده یحیی

0/5 دارای امتیاز نیست 5 بررسی
Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 50m2

اقامتگاه بومگردی یاراکلبه ماهیستا

مازندران،تنکابن،جاده 3000،روستای کلاچ پا،بعد از امامزاده یحیی

0/5 دارای امتیاز نیست 4 بررسی
Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 60m2