فیلترها
پاک کردن فیلتر

54 خانه اجاره ای

تهران،صادقیه

آپارتمان صادقیه یاس1

2 2 1 75m2
4.4 (7 بررسی)
تهران،صادقیه

آپارتمان صادقیه یاس5

2 1 1 75m2
0 (بدون بررسی)
تهران،صادقیه

آپارتمان صادقیه یاس9

2 1 1 75m2
5 (7 بررسی)
تهران،صادقیه

آپارتمان صادقیه یاس13

2 1 1 75m2
5 (6 بررسی)
تهران،صادقیه

آپارتمان صادقیه یاس17

2 1 1 75m2
5 (7 بررسی)
تهران،صادقیه

آپارتمان صادقیه یاس4

2 1 1 70m2
5 (6 بررسی)
تهران،صادقیه

آپارتمان صادقیه یاس8

2 1 1 70m2
4.9 (7 بررسی)
تهران،صادقیه

آپارتمان صادقیه یاس16

2 1 1 70m2
5 (6 بررسی)
تهران،صادقیه

آپارتمان صادقیه یاس12

2 1 1 70m2
5 (7 بررسی)
تهران،صادقیه

آپارتمان صادقیه یاس20

2 1 1 70m2
5 (7 بررسی)
تهران،صادقیه

آپارتمان صادقیه یاس3

3 1 1 95m2
5 (6 بررسی)
تهران،صادقیه

آپارتمان صادقیه یاس7

3 1 1 95m2
5 (5 بررسی)