• فیلتر بر اساس

54 خانه اجاره ای

آپارتمان صادقیه یاس1

تهران،صادقیه

4.4/5 بسیار عالی 7 بررسی
2 2 1 75m2

آپارتمان صادقیه یاس5

تهران،صادقیه

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
2 1 1 75m2

آپارتمان صادقیه یاس9

تهران،صادقیه

5/5 بسیار عالی 7 بررسی
2 1 1 75m2

آپارتمان صادقیه یاس13

تهران،صادقیه

5/5 بسیار عالی 6 بررسی
2 1 1 75m2

آپارتمان صادقیه یاس17

تهران،صادقیه

5/5 بسیار عالی 7 بررسی
2 1 1 75m2

آپارتمان صادقیه یاس4

تهران،صادقیه

5/5 بسیار عالی 6 بررسی
2 1 1 70m2

آپارتمان صادقیه یاس8

تهران،صادقیه

4.9/5 بسیار عالی 7 بررسی
2 1 1 70m2

آپارتمان صادقیه یاس16

تهران،صادقیه

5/5 بسیار عالی 6 بررسی
2 1 1 70m2

آپارتمان صادقیه یاس12

تهران،صادقیه

5/5 بسیار عالی 7 بررسی
2 1 1 70m2

آپارتمان صادقیه یاس20

تهران،صادقیه

5/5 بسیار عالی 7 بررسی
2 1 1 70m2

آپارتمان صادقیه یاس3

تهران،صادقیه

5/5 بسیار عالی 6 بررسی
3 1 1 95m2

آپارتمان صادقیه یاس7

تهران،صادقیه

5/5 بسیار عالی 5 بررسی
3 1 1 95m2
نقشه